Over de Numismatische Kring Oost Nederland

Voor wie
De Numismatische Kring Oost Nederland is in Nederland één van de grootste regionale verenigingen voor liefhebbers van munten en penningen. Wij richten ons vooral op verzamelaars uit de provincies Gelderland en Overijssel, maar een aantal van onze leden wonen ook elders in het land. De verzamel- en interessegebieden van onze leden zijn zeer verschillend maar er is wel een gedeelde passie: een grote interesse in de numismatiek (kennis mbt munten en penningen). Dat is waar het in onze vereniging om gaat: het delen van kennis, nieuwe invalshoeken of achtergronden ontdekken en eventueel ook een beroep kunnen doen op elkaars expertise en oordeel. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om Romeinse of Keltische munten, om modernere uitgiften van het Koninkrijk of om fraaie historische of artistieke penningen. Handelen en ruilen staat niet voorop, hoewel er in de marge van de bijeenkomsten zeker ook ruimte voor is. Bij de kring staat echter het verwerven van kennis bovenaan. Veel leden zien het als een verrijking om ook buiten hun eigen verzamelgebied te kijken en de verhalen aan te horen over heel andere numismatische en historische onderwerpen. Juist daardoor wordt de blik verbreed en komt de eigen verzameling in een breder perspectief te staan.

Wat doen we
Elke 2e maandagavond van de maand (behalve juli en augustus) komt een groot aantal leden naar Zutphen voor de maandelijkse bijeenkomst. In Zutphen zitten we centraal voor beide provincies en beschikken we over een prachtige vergaderlocatie in het gebouw van de Odd Fellows. Met parkeergelegenheid voor de deur en het NS-station op slechts 5 minuten lopen is de bereikbaarheid ideaal. Tijdens een reguliere bijeenkomst is er een spreker met een interessant numismatische of historisch onderwerp. Die spreker kan één van onze eigen leden zijn, maar ook een deskundige van elders. Meestal één maar soms twee keer per jaar is er een onderlinge veiling. Door een enthousiaste veilingmeester worden de door de leden ingebrachte stukken zoveel mogelijk aan een nieuwe eigenaar geholpen. De laatste bijeenkomst van het seizoen is traditioneel een excursie naar een interessante locatie/museum ergens in binnen- en soms zelfs buitenland.

Lid worden?

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging en overweegt u lid te worden? Kijk dan op de volgende pagina voor meer informatie over de vereniging en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Foto's ONDERLINGE VEILING 24 FEBRUARI 2020

Op maandag 24 februari houden we de tweede ONDERLINGE VEILING van het seizoen 2019-2020.  De veilingcommissie heeft een geweldig divers en hoogwaardig aanbod ontvangen en verwerkt in deze veiling. Veel klassieke munten maar ook middeleeuwe, veel provinciaal, koninkrijk en buitenland. Ook diverse gouden munten van alle perioden. Tenslotte ook nog een leuke afsluiting met penningen en boeken.

Ook deze keer is het materiaal weer een mix ingebracht materiaal van leden en nalatenschappen. De veilingcommissie heeft zich weer ingespannen om alles te beschrijven en te taxeren en te fotograferen. Op bijgaande pagina's kunt u het resultaat bekijken.

NB: het betreft nadrukkelijk een besloten veiling. UITSLUITEND eigen leden van de NKON mogen op deze veiling bieden en kavels aankopen.ook bieden of kopen voor niet leden is NIET toegestaan. Deze drempel is op zich bijzonder laag: lidmaatschap van de kring kost slechts €15 per jaar. Stuur een mail naar de secretaris oom u aan te melden.

Tot ziens en succes bij de veiling!   Kunt u zelf niet aanwezig zijn op de veilingdag dan kunt u uw biedopdrachten sturen aan de veilingmeester, Ab Wassink. Hij zal deze naar beste kunnen voor u uitvoeren. In de convocatie voor november vindt u de volledige veilingcatalogus.

Link naar fotoalbum VEILING FEBRUARI 2020
In Memoriam ARIE RIETDIJK, erelid NKON

Arie Rietdijk

Op 30 oktober 2018 overleed onverwachts en na een zeer kort ziekbed Arie Rietdijk. Hij was onbetwist het meest markante lid van onze kring. Met zijn opvallende kleding (altijd een nickerbocker met kniekousen), zijn grote baard en altijd mooie verhalen was hij binnen en buiten onze kring een bekende verschijning. Vanaf 1974 tot 1994 was hij eerst penningmeester en daarna secretaris van onze kring. Daarna volgde nog een aantal jaren waarin hij als veilingmeester de onderlinge veilingen voor zijn rekening nam. Bij ons 50-jarig bestaan in 2011 werd Arie door de leden benoemd tot erelid van onze vereniging, iets waar hij buitengewoon trots op was.
Geboren in Vlaardingen in 1931 koos hij voor de grote vaart en begon kort na de 2e WO als leerling machinist. Hij klom op tot 1e machinist maar na de geboorte van zijn eerste kind kwam hij definitief aan wal. Samen met zijn Linda verhuisde hij naar Zutphen vanwege de gezonde lucht. Ze begonnen een winkel in antiek, munten en postzegels en met zijn bijzondere verschijning werd hij een wereldberoemde man in heel Zutphen en omgeving. Enkele jaren geleden overleed zijn geliefde Linda. Na deze zware periode had Arie juist afgelopen jaar zijn muntenhobby weer helemaal opgepakt en was hij vol energie en optimisme weer regelmatig bij de kring aanwezig. De begrafenis heeft op 7 november onder ruime belangstelling, waaronder de nodige leden van onze kring, in Gorssel plaatsgevonden. Een monument van onze kring is voor altijd vertrokken maar vergeten zullen we hem nooit.
Etko Cretier, voorzitter.
Foto's ONDERLINGE VEILING 12 NOVEMBER 2018

Op maandag 12 november kunt u weer bieden op een leuke collectie munten en penningen, vanaf het Romeinse rijk tot heden.

Zoals gebruikelijk hebben de leden weer veel en interessant materiaal ingeleverd en heeft de veilingcommissie zich weer ingespannen om alles te beschrijven en te taxeren. De leden hebben de convocatie met veilinglijst inmiddels ontvangen.

 
Zie hier nr 12 uit de veiling, een Goudgulden Gelre
Goudgulden Gelre nr 12a    Goudgulden Gelre 12b


In Memoriam Dick Purmer, erelid NKON

Dick Purmer

Op 7 mei 2016 overleed na een jarenlange strijd ons lid en erelid, onze vriend, Dick Purmer. Dick was en is voor bijna iedereen in de numismatiek een begrip en zijn bijdrage aan de numismatiek in het algemeen en onze kring in het bijzonder kan ik niet voldoende benadrukken. Allereerst was hij auteur van vele artikelen in De Beeldenaar, schrijver van enkele standaardwerken over de provinciale muntslag en dan vooral dat Handboek Provinciaal Kopergeld (samen met Van der Wiel). Maar ook was hij zeer actief als spreker bij vele numismatische en historische verenigingen en talloos waren zijn lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Velen kennen hem ook van beurzen en veilingen, want Dick was een fanatiek verzamelaar van numismatiek in de breedste zin. Het provinciale kopergeld was zijn grootste specialiteit, maar eigenlijk had hij interesse in alles en legde daar tal van deelverzamelingen mee aan. Opvallend was ook dat hij deze hobby samen met zijn aanvankelijk nog jonge zoon bedreef, iets wat maar weinig numismaten is gegeven. Ook als bestuurder kon je niet om Dick heen, hij was jarenlang bestuurslid en daarna voorzitter van zowel de inmiddels in de NKON opgegane kring Twente als van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
Al vanaf de jaren tachtig was Dick lid van zowel de kring Twente als van de NKON. Bij beide verenigingen behoorde hij tot de actieve vaste kern. In de NKON zat hij niet in het bestuur, maar verder was hij op bijna elk terrein actief: veilingmeester, kascommissie, spreker en schrijver van bijdragen in onze publicaties. Dick was na zijn afscheid als voorzitter van de kring Twente benoemd tot erelid en na het samengaan van de kringen Twente en Oost Nederland hebben wij hem ook direct tot erelid van de NKON gemaakt. Met Dick verliezen we een kundig, bijzonder, ijdel, koppig, aimabel en prachtig mens. Veelzeggend daarvoor was ook het grote aantal aanwezigen uit de numismatische wereld, waaronder de nodige leden van onze kring, bij zijn uitvaart en crematie op 13 mei j.l.  
Etko Cretier, voorzitter NKON

In Memoriam Daan Voûte

Op maandag 7 maart 2016 is ons gewaardeerd lid en muntenvriend Daan Voûte in zijn woonplaats Lochem op 86-jarige leeftijd overleden. Dokter Voûte, zoals hij ook bij ons bekend stond, was tijdens zijn werkzame leven een opvallende en bijzonder huisarts in Lochem. Naast de interesse in de numismatiek had hij ook een grote liefde voor de lokale geschiedenis en zette hij zich o.a. in voor de restauratie en instandhouding van de Grote Kerk in Lochem. Als voorzitter van de stichting die daarvoor werd opgericht, koos hij er voor om hiervoor ook op numismatische wijze inkomsten te genereren: er werden 2 prachtige grote penningen uitgegeven. Jarenlang bleef hij deze penningen ook binnen onze kring aanbieden. De laatste jaren verscheen dokter Voûte vooral bij de onderlinge veilingen waar hij een voorliefde voor grote spectaculaire provinciale munten tentoonspreidde.  In 1996 werd hij vanwege zijn rol in de Lochemse gemeenschap benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  Daan Voûte is in besloten kring gecremeerd.
Daan VouteDhr. Evert Smilda - lid van verdienste

Op 12 oktober 2015 heeft het bestuur van de Numismatische Kring Oost-Nederland, ten
overstaan van de leden in vergadering bijeen te Zutphen, de heer Evert Smilda benoemd tot lid
van verdienste.
Met deze benoeming wil het bestuur van de NKON namens alle leden van de Kring haar dank
en waardering uitdrukken voor zijn bijdrage aan de oprichting van onze Kring nu 54 jaar
geleden en voor zijn onafgebroken lidmaatschap vanaf de oprichting.Smilda Lid van Verdienste
De heer Smilda ontving op deze bijeenkomst een oorkonde en de zilveren jubileumpenning uit
handen van onze voorzitter de heer Etko Cretier.

"Zich vergissen is menselijk"
lezing Jan van der Wis over vergissingen op munten

Op 14 september j.l. was Jan van der Wis te gast bij onze kring en hield hij een lezing over de vele vergissingen die in de loop der eeuwen door stempelsnijders zijn gemaakt bij het maken van munten en waarvan de bewijzen nog altijd zijn terug te vinden op de munten in onze collecties. Soms ontdekte de stempelsnijder zijn fout al direct, corrigeerde hij zijn fout en trachtte hij de sporen van de vergissing zoveel mogelijk weg te werken. In andere gevallen  bleef de vergissing in volle glorie zichtbaar, misschien wel door niemand opgemerkt tot het scherpe oog van Jan van der Wis er op viel. Uit eigen collectie toonde hij een groot aantal voorbeelden, beginnend in de Romeinse tijd en doorlopend tot het begin van het koninkrijk. 

< Klik hier voor een pagina met een aantal mooie voorbeelden >Publicatie Paul Oostervink in Numismatic International Bulletin

Afgelopen jaar heeft ons lid Paul Oostervink een lezing gehouden over over de meesterwerken
van het muntkabinet van het Kunsthistorisch Museum Wenen (KHM)De lezing ging over de topstukken in dit museum, waaronder enkele zeer grote medaillons. Inmiddels heeft Paul een artikel geschreven over één van deze medaillons dat nu ook internationaal aandacht heeft gekregen: in het Amerikaanse numismatische magazine Numismatic International Bulletin, Volume 50, nos 7/8 (July/August) is het artikel opgenomen met de titel: “The Wedding Medal of Emperor Leopold I and Eleonore”.

Paul heeft bij het schrijven van het artikel hulp gekregen van medelid Frits van Beckum, met name bij de vertalingen vanuit het Latijn en redigeren van de tekst. Om hem hiervoor te bedanken heeft Paul een exemplaar van het tijdschrift aan Frits uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.

Klik hier voor weergave van het betreffende artikel.
LUSTRUMPENNING 50 jaar NKON

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van onze kring is er een lustrumpenning uitgegeven. De penning is het resultaat van een lang en moeizaam traject, maar het resultaat is er gelukkig niet minder om!

In 2010 hebben we een prijsvraag onder de leden uitgeschreven om een ontwerp te bedenken voor de nieuwe lustrumpenning. Winnaar werd het ontwerp van Pavel Kolmas. In zijn ontwerp wordt een soort zandloper gevormd door twee oude munten, een rijksdaalder van Willem 1 en een Leeuwendaalder van Holland. Samen vermalen zij de 50 jaren van 1961 tot 2011 en de losse cijfers verbinden de beide cruciale

 jaren.
Op de keerzijde vinden we het getal 50 waarbij de nul wordt gevormd door het logo van onze kring, een ontwerp van de lustrumpenning uit 1996. De volledige naam van de kring staat als een vrolijke wimpel in een krul vanaf de vijf langs de bovenzijde van de penning.  De penning is uiteindelijk in Brno, Tsjechië geslagen, de geboortestad van de ontwerp Pavel Kolmas. Hij is gemaakt van gepatineerd brons, 60mm in doorsnede en verpakt in een mooie bijpassende casette met uitleg.

    NKON 50 jaar vz     NKON 50 jaar kz         

De penning is beschikbaar voor leden en niet-leden. Leden kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris of één van de andere bestuursleden. Niet-leden / buitenstaanders kunnen de penning kopen voor €39,- + € 7,- verzendkosten (vooruitbetaling). Mail even uw gegevens naar ons algemene mailadres: info@kringoostnederland.nl , dan sturen wij u zo spoedig mogelijk een factuur. Na betaling wordt de penning aan u verzonden. 
>>> Lustrumbundel eindelijk beschikbaar! <<<

Hoewel ons 50 jarig bestaan inmiddels 2 jaar geleden is gevierd, is nu eindelijk ook de bijbehorende jubileumbundel verschenen. De bundel is gevuld met numismatische artikelen van de hand van de leden en een aantal korte persoonlijke profielen. Een deel van de numismatische artikelen is eerder in De Beeldenaar gepubliceerd in het kader van ons 10e lustrum. De bundel omvat bijna 200 pagina's zeer uiteenlopende maar boeiende artikelen.

Zie de pagina met publicaties voor meer informatie over deze bundel en de mogelijkheid om deze te bestellen.

1961-2011 NKON 50 jaar

De NKON is opgericht in 1961, vandaar dat we we in het seizoen 2011-2012 ons 50 jarig bestaan hebben gevierd. Hoogtepunt was een feestelijke bijeenkomst op Domein Hof te Dieren op 1 oktober 2011 waarbij o.a. twee leden tot erelid zijn uitgeroepen en de voorzitter zelfs een koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt.

In het kader van het lustrum heeft de kring een jubileumpenning uitgebracht, is een reeks numismatische artikelen van de hand van onze eigen leden verschenen in het blad De Beeldenaar en hebben we een prachtige lustrumbundel uitgebracht met daarin tal van interessante en lezenswaardige artikelen ook weer geschreven door onze eigen leden. Al deze producten zijn nog steeds verkrijgbaar voor leden en niet-leden. Vraag er naar via info@kringoostnederland.nl2011: Numismatische kringen Twente en Oost Nederland gaan samen

Het bestuur van de numismatische kring Twente heeft in de het voorjaar van 2011 het initiatief genomen om te komen tot een fusie met de kring Oost Nederland. De belangrijkste reden was het langzaam afnemende ledental in Twente waardoor het steeds moeilijker werd om sprekers een redelijk gevulde zaal te bieden. In goed overleg met het bestuur van de NKON en met toestemming van de leden van beide verenigingen is uiteindelijk besloten tot een volledige fusie op 1 oktober 2011. Omdat de naam Oost Nederland ook op Twente van toepassing is werd besloten deze naam aan te houden voor de nieuwe fusie vereniging. Ook de vergaderplaats Zutphen ligt relatief gunstig voor zowel de leden uit Gelderland als uit Overijssel. De nieuwe NKON heeft ca. 70 leden en behoort daarmee tot de grootste en actiefste vereniging van Nederland.
Zie hier de brief aan de leden aangaande de fusie.

Meer informatie over de geschiedenis van de kring Twente vindt u hier.(volgt later)
En hier meer informatie over de penningen van de kring Twente (volgt later).De penningen van de NKON

Sinds de oprichting van de NKON heeft de kring verschillende penningen uitgegeven, sommige als gelegenheidspenning bij feestelijke gelegenheden, maar ook penningen die als tastbare dank worden uitgereikt aan sprekers. Heel bijzonder is dat de meeste van deze penningen ontworpen en zelfs gedeeltelijk geproduceerd zijn door één van onze eigen leden: Hans Helldörfer. Dat Hans ook nog eens jarenlang penningmeester van de vereniging was, was in dit kader wel heel erg topepasselijk!

Op de penningpagina's meer informatie over deze penningen.
De publicaties van de NKON

De vereniging heeft ook een lange traditie in het uitbrengen van eigen publicaties. Deels nieuwe originele werken maar ook een aantal herdrukken van historische maar bijna niet meer te vinden numismatische werken. Zie onze pagina met publicaties met een uitgebreide beschrijving van deze werken en de eventuele verkrijgbaarheid. Ook voor de publicaties geldt dat deze verkrijgbaar zijn voor leden en niet-leden, uiteraard wel met korting voor leden.